KRASO požárně technický servis, s.r.o

Domů

O nás

Poskytujeme služby na úseku požární ochrany, jako je například zpracování dokumentace požární ochrany (požární řád, požární poplachové směrnice, dokumentace zdolávání požárů, požární evakuační plán atd.), vypracování požárně bezpečnostních řešení ke stavebnímu řízení autorizovaným inženýrem nebo posouzení požárního nebezpečí objektů či technologií. Zároveň provádíme školení o požární ochraně a kurzy odborné přípravy, expertní a znaleckou činnost nebo zpracování další dokumentace podle potřeb zákazníka.

Slider

SLUŽBY

Požárně technický servis

V případě potřeby znaleckého posudku v souvislosti s požárem či jiné z námi nabízených služeb volejte kdykoliv, včetně víkendů a svátků.
Přítomnost znalce a autorizovaného inženýra na místě události může významně ovlivnit následný vývoj situace. Jsme připraveni pracovat a své poznatky důkladně zdokumentovat v terénu a na území celé České republiky.

Dokumentace požární ochrany

zpracování dokumentace požární ochrany: dokumentace o začlenění do kategorie činností, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požárů, řád ohlašovny požáru, tématický a časový rozvrh školení zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy prevetivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, posudky v oboru požární ochrana soudním znalcem.

Kurzy odborné přípravy

k získání odborné způsobilosti v požární ochraně v souladu se zákonem o požární ochraně (Technik PO, Odborně způsobilá osoba PO), odbornou přípravu preventivních požárních hlídek včetně praktického výcviku. Specializovanou odbornou přípravu v požární ochraně k získání vědomostí a praktických dovedností v dohodnutém rozsahu.

Školení o požární ochraně

školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně v souladu s předpisy o požární ochraně.

Požárně bezpečnostních řešení

posouzení stavu požární bezpečnosti v provozech a objektech, posuzování požární bezpečnosti staveb autorizovaným inženýrem, tzn. zpracování požárně bezpečnostního řešení projektů (dříve technických zpráv požární ochrany) pro stavební řízení.

Expertní a znaleckou činnost

expertizní zprávy podle požadavků ČSN, výkon funkce odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, výkon funkce technika požární ochrany, výkon funkce preventisty požární ochrany.

Dokumentace podle potřeb zákazníka

zpracování auditu v dohodnutém rozsahu, konzultační činnost.

KURZY A ŠKOLENÍ

Kurzy odborné přípravy - požární ochrana

V naší učebně Vám pomáháme získat odbornou způsobilost v požární ochraně pro výkon funkcí preventisty PO, Technika PO nebo Odborně způsobilé osoby PO. Kurzy odborné přípravy Techniků PO a Odborně způsobilých osob  PO jsou zakončeny zkouškou před komisí Ministerstva vnitra. Dále nabízíme i jednodenní odbornou přípravu pro členy Vaší preventivní požární hlídky.

Preventista PO

Odborná příprava je určena: osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly preventisty PO na pracovištích nebo preventivních úsecích.

Technik požární ochrany

Kurz je určen: osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly technika požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob.

Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Kurz je určen: osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly odborně způsobilé osoby u právnických a podnikajících fyzických

Členové preventivní požární hlídky

Odborá příprava je určena: osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly členů preventivní požární hlídky.

VZDĚLÁNÍ

Nová kniha požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách

Vývoj v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí, praktických zkušeností a nutné se věnovat i problematice systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení.

V obsahu knihy jsou v oblasti systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení uvedeny základní principy posuzování, které zohledňují základy a obecné postupy.

Úvodní kapitoly knihy jsou věnovány stavbám a jejich částem, základům oboru požární bezpečnosti staveb a technologií.

Další kapitoly obsahují vždy ke konkrétnímu požárně bezpečnostnímu zařízení se základními informacemi a principy.

Na závěr je představena činnost složek IZS při mimořádných událostech a posuzování požární bezpečnosti riskmanagamentem pojišťoven. Kniha je určena pro studenty škol oboru požární ochrana, bezpečnostního inženýrství, technického zařízení budov, pozemního stavitelství, odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany, pro znalosti zasahujících hasičů, oblast stavební prevence, kontrolní činnost, projektantům, investorům a široké odborné veřejnosti.

Cena knihy 600,- Kč vč. DPH, poštovné a balné je zdarma.
V případě odběru více kusů nabídneme množstevní slevu.

Poděkování generálnímu řediteli HZS ČR za jeho podporu při vydání knihy