KRASO požárně technický servis, s.r.o

KURZY A ŠKOLENÍ

Kurzy odborné přípravy - požární ochrana

V naší učebně pořádáme kurzy pro získání odborné způsobilosti v požární ochraně –
Preventista PO, Technik PO, Odborně způsobilá osoba PO
.
Kurzy odborné přípravy Odborně způsobilých osob a Techniků PO realizujeme i jako rekvalifikační kurzy podle paragrafu 108 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o přípravné kurzy pro pracovní činnost Technik požární ochrany (v rozsahu 100 hodin) a Osoba odborně způsobilá (v rozsahu 120 hodin).

Preventista PO

Doba trvání odborné přípravy: 1/2 den
Cena odborné přípravy:
1 600,- Kč + 21 % DPH
1 936,- Kč včetně DPH
Odborná příprava je určena: osobám, které budou vykonávat
funkci a plnit úkoly preventisty PO na pracovištích nebo preventivních
úsecích.

Odborná příprava Preventista PO je zaměřena zejména na:

 • základní seznámení s povinnostmi právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany,
 • seznámení s rozsahem dokumentace požární ochrany,
 • vedení požární knihy,
 • hodnocení činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • přehled a základní seznámení se základními právními předpisy na úseku PO,
 • přehled a základní seznámení se základními technickými předpisy na úseku PO,
 • zásady instalace, používání a kontroly hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostních zařízení,
 • provádění prohlídek, organizační uspořádání PO (osvědčené modely),
 • možnosti společného plnění povinností na úseku PO více subjekty,
 • způsoby realizace opatření vyplývajících ze schváleného posouzení požárního nebezpečí,
 • vyskytující se nedostatky ve smluvních vztazích,
 • spolupráci s pojišťovnami a pojišťovacími makléři při posuzování rizik,
 • další aktuální témata.

 

Tato odborná příprava je zakončena ověřením vědomostí na učebně a platí po dobu jednoho roku.

Technik požární ochrany

Doba trvání kurzu:
2 týdny + 3 dny výuky včetně exkurze u jednotky požární ochrany + 2 dny
opakování před zkouškou
Cena kurzu:
13 900,- Kč + 21 % DPH
16 819,- Kč včetně DPH
Kurz je určen: osobám, které budou vykonávat funkci
a plnit úkoly technika požární ochrany u právnických
a podnikajících fyzických
osob.

Nejbližší termín konání kurzu Technik PO je:

1. týden 11. 10. – 15. 10. 2021
2. týden 25. 10. – 27. 10. 2021
3. týden 8. 11. – 12. 11. 2021
+ dvoudenní konzultace a opakování před zkouškou začátkem prosince 2021.
 

Obsah kurzu je zaměřen zejména na:

 • znalost povinností a úkolů na úseku požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob,
 • seznámení s dokumentací požární ochrany, vedení požární knihy,
 • zpracování dokumentace PO, její kontrolu,
 • hodnocení činností se zvýšeným požárním nebezpečím, včetně navrhování požárně bezpečnostních opatření,
 • přehled a podrobné seznámení s právními předpisy na úseku PO, včetně jejich aplikace v praxi,
 • přehled a seznámení s vybranými technickými předpisy na úseku PO,
 • oblast výběru, používání, instalace a kontrol hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou, požárně bezpečnostní zařízení (např. elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, polostabilní hasicí zařízení, zařízení odvodu kouře a tepla atd.) – seznámení s principy činnosti, zkouškami, revizemi, prohlídkami,
 • kontrolní činnost a organizaci PO, doporučené a užívané metody,
 • způsoby plnění opatření vyplývajících ze schváleného posouzení požárního nebezpečí (PPN),
 • požární bezpečnost staveb, t.j. seznámení s předpisy, ukázky výpočtů, použití výsledků výpočtů v praxi atd.,
 • seznámení s principy hodnocení požární bezpečnosti technologických procesů,
 • přehled požární techniky, věcných prostředků PO a dalších technických prostředků PO – možnosti jejich použití, kontroly,
 • znalost fyzikálně chemických procesů hoření a hašení, použití hasiv,
 • rizika u požárně nebezpečných látek,
 • stanovení rozsahu a podmínek požární bezpečnosti ve smluvních vztazích (nájemní smlouvy, dodavatelská činnost atd.).

Součástí tohoto kurzu je exkurze u jednotky PO. Obsah tohoto kurzu pokrývá svým rozsahem požadavky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke zkouškám odborné způsobilosti.

Tento kurz je zakončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra.

Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Doba trvání kurzu:
3 týdny + 2 dny opakování
před zkouškou
Cena kurzu:
14 800,- Kč + 21 % DPH
17 908,- Kč včetně DPH
Kurz je určen: osobám, které budou vykonávat funkci
a plnit úkoly odborně způsobilé osoby u právnických a podnikajících fyzických

Nejbližší termín konání kurzu Odborně způsobilých osob PO je:
 
1. týden 11. 10. – 15. 10. 2021
2. týden 25. 10. – 27. 10. 2021
3. týden 8. 11. – 12. 11. 2021
+ dva dny 18. 11. – 19. 11. 2021
+ dvoudenní konzultace a opakování před zkouškou začátkem prosince 2021.
 

Kurz je zaměřen zejména na:

 • znalost povinností a úkolů na úseku požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, znalosti technických předpisů na úseku PO,
 • znalosti v oboru požární bezpečnosti staveb, včetně provádění výpočtů,
 • znalost dokumentace požární ochrany,
 • vedení požární knihy,
 • zpracování dokumentace požární ochrany, její kontrolum
 • problematiku posuzování požární bezpečnosti technologických procesů,
 • způsoby zpracování posouzení požárního nebezpečí (PPN),
 • způsoby plnění opatření vyplívajících ze schváleného posouzení požárního nebezpečí,
 • hodnocení činností se zvýšených a vysokým požárním nebezpečím, včetně navrhování požárně bezpečnostních opatření, oblast výběru,
 • používání, instalace a kontrol hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou, požárně bezpečnostní zařízení (např. elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, polostabilní hasicí zařízení, zařízení odvodu kouře a tepla atd.) – seznámení s principy činnosti, zkouškami, revizemi, prohlídkami,
 • kontrolní činnost a organizaci PO, doporučené a užívané metody, znalosti a dovednosti v oblasti požární techniky, věcných prostředků PO a dalších technických prostředků PO,
 • znalost fyzikálně chemických procesů hoření a hašení, použití hasiv,
 • nebezpečí výbuchů, rizika u požárně nebezpečných látek, stanovení rozsahu a podmínek požární bezpečnosti ve smluvních vztazích (nájemní smlouvy, dodavatelská činnost atd.).

Součástí tohoto kurzu je exkurze u jednotky PO. Obsah tohoto kurzu pokrývá svým rozsahem požadavky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke zkouškám odborné způsobilosti.

Tento kurz je zakončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra.

Členové preventivní požární hlídky

Doba trvání odborné přípravy: 4 hodiny
Cena odborné přípravy za všechny členy hlídky:
2 000,- Kč + 21 % DPH
2 420,- Kč včetně DPH
Odborná příprava je určena: osobám, které budou vykonávat funkci
a plnit úkoly členů preventivní požární hlídky.

Obsah odborné přípravy pro členy preventivní požární hlídky je zaměřen zejména na:

 • seznámení s teoretickými znalostmi členů preventivní požární hlídky,
 • seznámení s praktickými zkušenostmi členů preventivní požární hlídky a jejich procvičení,
 • seznámení s dokumentací požární ochrany, která se vztahuje k činnosti preventivní požární hlídky,
 • zabránění procesu vzniku a šíření požáru, hašení a omezování jeho rozvoje,
 • seznámení s hasivy a technickými prostředky požární ochrany, podle dohody a finančních možností je možná i praktická zkouška hasicího přístroje, včetně hašení reálného požáru.

 

Tato odborná příprava zakončena ověřením vědomostí na učebně a je platná po dobu jednoho roku.