KRASO požárně technický servis, s.r.o

KURZY A ŠKOLENÍ

Kurzy odborné přípravy - požární ochrana

V naší učebně pořádáme kurzy pro získání odborné způsobilosti v požární ochraně –
Preventista PO, Technik PO, Odborně způsobilá osoba PO
.
Kurzy odborné přípravy Odborně způsobilých osob a Techniků PO realizujeme i jako rekvalifikační kurzy podle paragrafu 108 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o přípravné kurzy pro pracovní činnost Technik požární ochrany (v rozsahu 100 hodin) a Osoba odborně způsobilá (v rozsahu 120 hodin).

Preventista PO

Doba trvání odborné přípravy: 4 hodiny
Cena odborné přípravy:
2 100,- Kč + 21 % DPH
2 541,- Kč včetně DPH
Odborná příprava je určena: osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly preventisty PO na pracovištích nebo preventivních
úsecích.

Odborná příprava Preventista PO je zaměřena zejména na:

 • základní seznámení s povinnostmi právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany,
 • seznámení s rozsahem dokumentace požární ochrany,
 • vedení požární knihy,
 • hodnocení činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • přehled a základní seznámení se základními právními předpisy na úseku PO,
 • přehled a základní seznámení se základními technickými předpisy na úseku PO,
 • zásady instalace, používání a kontroly hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostních zařízení,
 • provádění prohlídek, organizační uspořádání PO (osvědčené modely),
 • možnosti společného plnění povinností na úseku PO více subjekty,
 • způsoby realizace opatření vyplývajících ze schváleného posouzení požárního nebezpečí,
 • spolupráci s pojišťovnami a pojišťovacími makléři při posuzování rizik,
 • další aktuální témata.

Tato odborná příprava je zakončena ověřením vědomostí a platí po dobu jednoho roku.

Technik požární ochrany

Doba trvání kurzu:
4 dny výuky + 4 dny výuky + týden výuky + 1 den opakování před zkouškou
Cena kurzu:
16 500,- Kč + 21 % DPH
19 965,- Kč včetně DPH
Kurz je určen: 
osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly technika požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob.

Nejbližší termín konání kurzu Technik PO je:

26. 11. – 29. 11. 2024
9. 12. – 12. 12. 2024
6. 1. – 10. 1. 2025
+ jednodenní konzultace a opakování před zkouškou začátkem února 2025. 
 

Obsah kurzu je zaměřen zejména na:

 • znalost povinností a úkolů na úseku požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob,
 • vedení požární knihy,
 • znalost a zpracování dokumentace požární ochrany, její kontrolu,
 • hodnocení činností se zvýšeným požárním nebezpečím, včetně navrhování požárně bezpečnostních opatření,
 • přehled a podrobné seznámení s právními předpisy na úseku PO, včetně jejich aplikace v praxi,
 • přehled a seznámení s vybranými technickými předpisy na úseku PO,
 • oblast výběru, používání, instalace a kontrol hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou, požárně bezpečnostní zařízení (např. elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, polostabilní hasicí zařízení, zařízení odvodu kouře a tepla atd.) – seznámení s principy činnosti, zkouškami, revizemi, prohlídkami,
 • kontrolní činnost a organizaci PO, doporučené a užívané metody,
 • způsoby plnění opatření vyplývajících ze schváleného posouzení požárního nebezpečí (PPN),
 • požární bezpečnost staveb, t.j. seznámení s předpisy, ukázky výpočtů, použití výsledků výpočtů v praxi atd.,
 • seznámení s principy hodnocení požární bezpečnosti technologických procesů,
 • přehled požární techniky, věcných prostředků PO a dalších technických prostředků PO – možnosti jejich použití, kontroly,
 • znalost fyzikálně chemických procesů hoření a hašení, použití hasiv,
 • rizika u požárně nebezpečných látek,
 • stanovení rozsahu a podmínek požární bezpečnosti ve smluvních vztazích (nájemní smlouvy, dodavatelská činnost atd.).

Obsah tohoto kurzu pokrývá svým rozsahem požadavky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke zkouškám odborné způsobilosti.

Tento kurz je zakončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra.

Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Doba trvání kurzu:
4 dny výuky + 4 dny výuky + týden výuky + 2 dny opakování před zkouškou
Cena kurzu:
17 800,- Kč + 21 % DPH
21 538,- Kč včetně DPH
Kurz je určen:
osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly odborně způsobilé osoby u právnických a podnikajících fyzických osob

Nejbližší termín konání kurzu Odborně způsobilých osob PO je:
 
26. 11. – 29. 11. 2024
9. 12. – 12. 12. 2024
6. 1. – 10. 1. 2025
16. 1. – 4. 1. 2025
+ dvoudenní konzultace a opakování před zkouškou začátkem února 2025.
 

Kurz je zaměřen zejména na:

 • znalost povinností a úkolů na úseku požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, znalosti technických předpisů na úseku PO,
 • znalosti v oboru požární bezpečnosti staveb, včetně provádění výpočtů,
 • vedení požární knihy,
 • znalost a zpracování dokumentace požární ochrany, její kontrolu,
 • problematiku posuzování požární bezpečnosti technologických procesů,
 • způsoby zpracování posouzení požárního nebezpečí (PPN),
 • způsoby plnění opatření vyplívajících ze schváleného posouzení požárního nebezpečí,
 • hodnocení činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, včetně navrhování požárně bezpečnostních opatření, oblast výběru,
 • používání, instalace a kontrol hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou, požárně bezpečnostní zařízení (např. elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, polostabilní hasicí zařízení, zařízení odvodu kouře a tepla atd.) – seznámení s principy činnosti, zkouškami, revizemi, prohlídkami,
 • kontrolní činnost a organizaci PO, doporučené a užívané metody, znalosti a dovednosti v oblasti požární techniky, věcných prostředků PO a dalších technických prostředků PO,
 • znalost fyzikálně chemických procesů hoření a hašení, použití hasiv,
 • nebezpečí výbuchů, rizika u požárně nebezpečných látek, stanovení rozsahu a podmínek požární bezpečnosti ve smluvních vztazích (nájemní smlouvy, dodavatelská činnost atd.).

Obsah tohoto kurzu pokrývá svým rozsahem požadavky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke zkouškám odborné způsobilosti.

Tento kurz je zakončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra.

Členové preventivní požární hlídky

Doba trvání odborné přípravy: 2 hodiny
Cena odborné přípravy za všechny členy hlídky:
2 400,- Kč + 21 % DPH
2 904,- Kč včetně DPH
Odborná příprava je určena: osobám, které budou vykonávat funkci
a plnit úkoly členů preventivní požární hlídky.

Obsah odborné přípravy pro členy preventivní požární hlídky je zaměřen zejména na:

 • seznámení s teoretickými znalostmi členů preventivní požární hlídky,
 • seznámení s praktickými zkušenostmi členů preventivní požární hlídky a jejich procvičení,
 • seznámení s dokumentací požární ochrany, která se vztahuje k činnosti preventivní požární hlídky,
 • zabránění procesu vzniku a šíření požáru, hašení a omezování jeho rozvoje,
 • seznámení s hasivy a technickými prostředky požární ochrany, podle dohody a finančních možností je možná i praktická zkouška hasicího přístroje, včetně hašení reálného požáru.

 

Tato odborná příprava zakončena ověřením vědomostí na učebně a je platná po dobu jednoho roku.