KRASO požárně technický servis, s.r.o

SLUŽBY

Požárně technický servis

V případě potřeby znaleckého posudku v souvislosti s požárem či jiné z námi nabízených služeb volejte kdykoliv, včetně víkendů a svátků.
Přítomnost znalce a autorizovaného inženýra na místě události může významně ovlivnit následný vývoj situace. Jsme připraveni pracovat a své poznatky důkladně zdokumentovat v terénu a na území celé České republiky.

Dokumentace požární ochrany

zpracování dokumentace požární ochrany: dokumentace o začlenění do kategorie činností, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požárů, řád ohlašovny požáru, tematický a časový rozvrh školení zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, posudky v oboru požární ochrana soudním znalcem.

Kurzy odborné přípravy

k získání odborné způsobilosti v požární ochraně v souladu se zákonem o požární ochraně (Technik PO, Odborně způsobilá osoba PO), odbornou přípravu preventivních požárních hlídek včetně praktického výcviku. Specializovanou odbornou přípravu v požární ochraně k získání vědomostí a praktických dovedností v dohodnutém rozsahu.

Školení o požární ochraně

školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně v souladu s předpisy o požární ochraně.

Požárně bezpečnostních řešení

posouzení stavu požární bezpečnosti v provozech a objektech, posuzování požární bezpečnosti staveb autorizovaným inženýrem, tzn. zpracování požárně bezpečnostního řešení projektů (dříve technických zpráv požární ochrany) pro stavební řízení.

Expertní a znaleckou činnost

expertizní zprávy podle požadavků ČSN, výkon funkce odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, výkon funkce technika požární ochrany, výkon funkce preventisty požární ochrany.

Dokumentace podle potřeb zákazníka

zpracování auditu v dohodnutém rozsahu, konzultační činnost.